Witamy

ProS³owo jest biurem t³umaczeñ specjalizuj±cym siê w przek³adzie tekstów i dokumentów prawnych, finansowych oraz dokumentacji zwi±zanej z miêdzynarodowym obrotem gospodarczym.

Zdajemy sobie sprawê, ¿e t³umaczenia prawnicze czy finansowe wymagaj± znajomo¶ci nie tylko fachowej terminologii, ale równie¿ dziedziny, której dotyczy t³umaczenie. Dlatego wspó³pracujemy wy³±cznie z prawnikami-lingwistami, t³umaczami przysiêg³ymi, prawnikami, ekonomistami, cz³onkami Polskiego Towarzystwa T³umaczy Przysiêg³ych i Specjalistycznych oraz cz³onkami zagranicznych stowarzyszeñ zrzeszaj±cych t³umaczy specjalistycznych.

Naszymi klientami s± polskie i zagraniczne kancelarie prawne, instytucje finansowe, organy administracji publicznej oraz przedsiêbiorstwa.

Oferta

T³umaczenia pisemne:dokumenty spó³ek handlowych, akty prawne, dokumentacja przetargowa, certyfikaty, sprawozdania finansowe, przepisy wewnêtrzne, normy, procedury, biznes plany, dokumenty due diligence.

T³umaczenia ustne:t³umaczenia konsekutywne i szeptane podczas rozmów i negocjacji handlowych oraz spotkañ notarialnych.

Kontakt

E-mail:info@proslowo.com
Telefon:606 98 19 66
Faks:61 666 15 61

Adres:ProS³owo
 ul. Literacka 45c/9
 61-461 Poznañ
© Pros³owo wszystkie prawa zastrze¿one | odszkodowania Poznañ


pozycjonowanie Poznañ by Wild Moose pozycjonowanie stron WWW